Accueil

Lépidoptères

Les Papillons de nuit (page 4)

Autographa gamma Zygaena filipendulae Camptogramma bilineata Odezia atrata Tyria jacobaeae Epicallia (Arctia) villica, Ecaille villageoise
Euplagia quadripunctaria Euplagia quadripunctaria Euproctis chrysorrhoea Arctia caja Laothoe populi Alucita hexadactyla
Spilosoma lubricipeda Cnaemidophorus rhododactyla Thalera fimbrialis Miltochrista miniata Agapeta zoegana Cleorodes lichenaria
Bembecia chrysidiformis Spilosoma luteum Thaumetopoea pityocampa Chrysocrambus linetella Arctornis l-nigrum Synaphe punctalis
Plagodis dolabraria Xestia xanthographa Atethmia centrago Omphaloscelis lunosa Epiblema cynosbatella Hyphoraia aulica testudinaria
< Papillons de jour   Toutes les galeries   Liste des familles et espèces >
© Catherine Baral